Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

JV Akatemia (Y-tunnus: 2545140-6)
Itämerenkatu 8 A 6
00180 Helsinki

Myöhemmin JV Akatemia

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Jussi Venäläinen
Puhelin +358 40 739 1848
Sähköposti jussi ät jussivenalainen.fiM

REKISTERIN NIMI

JV Akatemian asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilö antaa kyseisen luvan varauksen yhteydessä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on JV Akatemian asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös epäselvyyksien, kuten kadonneiden toimitusten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää JV Akatemian toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää JV Akatemian omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille (esim. Facebook). JV Akatemia voi myös halutessaan käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan JV Akatemian asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

JV Akatemia on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterin yhteyshenkilölle, sähköpostitse jussi ät jussivenalainen.fi

REKISTERIN SIJAINTI

Rekisteri sijaitsee WordPress-sivustonhallinnassa suojatulla verkkosivustolla, jonka palvelimia hallitsee Suncomet (y-tunnus: 1713503-2).

Kyselyt tietojen hallinnasta tai esimerkiksi omien tietojen poistosta voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle sähköpostitse jussi ät jussivenalainen.fi

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi (tapauskohtaisesti)
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (tapauskohtaisesti)
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja varauksista (tapauskohtaisesti)

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan JV Akatemian käytössä, paitsi JV Akatemian käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen, mainonnan kohdentamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole JV Akatemian tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tällöin varmistetaan, että siirto tapahtuu EU:n komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaisesti.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaisia käyttäjäoikeuksia, jotka jakaa rekisterin pitäjä ja tietoturvavastaava.

Fyysinen pääsy henkilötietojen käsittelyyn tarkoitetuille laitteille on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

SUORAMARKKINOINNIN SUOSTUMUKSET JA KIELLOT

Asiakkaalla on mahdollisuus tilata tai perua uutiskirjeen tilaus ottamalla yhteyttä rekisterin asioita hoitavaan henkilöön. Uutiskirjeen voi perua myös suoraan uutiskirjeen viestissä olevan linkin kautta.